חדשות

פרסי הצטיינות ביידיש

מאי 22, 2019

פרסי הצטיינות לעבודות
מוסמך ודוקטורט בלימודי יידיש ותרבותה
התכנית ליידיש תעניק עד שלושה פרסי הצטיינות לעבודות
גמר למוסמך שאושרו בשנת הלימודים תשע"ט וקבלו ציון
של 93 ומעלה, ולעבודות דוקטורט לתואר שלישי שאושרו בשנת
תשע"ט.
גובה הפרס לעבודת גמר )מוסמך(: 5,000 ש"ח
גובה הפרס לעבודת דוקטורט: 10,000 ש"ח
על המועמדים/ות להגיש את המסמכים הבאים בקובץ PDF :
תלמידי מוסמך:
 גיליון ציונים למוסמך
 תמצית עבודת הגמר )עד 5 עמודים(
 אישור הציון שהתקבל על עבודת הגמר

מלגות קרן אברהם לתלמידי יידיש

מאי 22, 2019

מלגות קרן אברהם יצחק לרנר לתלמידי
מחקר מצטיינים בלימודי יידיש ותרבותה
התכנית ליידיש תעניק מלגות לתלמידי/ות מחקר בשלב א'
או בשלב ב' בלימודי הדוקטורט, שהתקבלו ללימודים לתואר
שלישי באוניברסיטה העברית משנת תשע"ד ) 2014 ( ואילך.
המלגה בגובה של 40,000 ₪ הינה לשנה אחת, החל
מאוקטובר 2019 )ל- 12 חודשים או עד אישור סיום התואר
אם זה חל במהלך שנת הלימודים תש"פ(.
על המועמדים/ות להגיש את המסמכים הבאים בקובץ PDF :
 העתק האישור של ההתקבלות ללימודי תואר שלישי
 הצעת המחקר
 אישור המעבר לשלב ב' )אם יש(

מלגות מרכז אוריון לשנת תש"פ

מאי 12, 2019

מרכז אוריון מזמין חוקרים ותלמידי מחקר להגיש בקשות למלגות מחקר

בתחום מגילות מדבר יהודה והספרות הקרובה להן

לשנת הלימודים תש"פ  2019/2020 

 

המלגות מיועדות לתמוך במחקרים בנושא מגילות מדבר יהודה והספרות הקרובה להן ובתחומים הקרובים

לחקר המגילות.

עדיפות תינתן למחקרים בעלי ממד אינטגרטיבי, המצביעים על חשיבות המגילות לתחומי חקר הבית

קול קורא: מלגה לתלמידי מוסמך ודוקטור העוסקים בהיסטוריה של יהדות הונגריה

נובמבר 6, 2018

מלגת Zoltan Erenyi Scholarship בתחום ההיסטוריה של יהדות הונגריה לתלמידי מוסמך ודוקטור העוסקים בהיסטוריה של יהדות הונגריה.
על בקשות המועמדים להכיל:
קורות חיים
המלצת המדריך/ה
נושא ותיאור המחקר
המלגה אינה מיועדת למי שכבר הגיש/ה את עבודת המוסמך/דוקטור

את הבקשות יש להגיש עד ליום שישי, כ”ב בכסלו תשע"ט  30.11.2018
לקרי פרידמן-כהן, המכון למדעי היהדות ע"ש ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל,
בניין רבין למדעי היהדות קומה 6, חדר 6005
לבירורים: carrief@savion.huji.ac.il / 02-5883504

קול קורא - זכרונות ארץ ישראל סדנת מחקר – -יום ב' 21.1.2019 , טו בשבט תשע"ט

אוקטובר 28, 2018
"שלא כספרי זכרונות סתם ספרי הזכרונות של בוני ארץ ישראל. העניין שברוב ספרי הזכרונות הוא שבהם - - - -
מסופר על דברים שעברו ואינם עוד, ואילו בספרי הזכרונות של ארץ ישראל אף על פי שמסופר בהם על העבר הרי - - - -
יש בהם גם משום עדות על ההווה" )אברהם יערי(.
האנתולוגיה הגדולה שכינס אברהם יערי, "זכרונות ארץ ישראל" היא ציון דרך בתולדות כתיבת החיים העברית - -
בארץ ישראל ומחקרה. בסדנה זו היא תשמש נקודת מוצא לדיון בכתבי חיים )אוטוביוגרפיה, זכרונות, - -
אגודוקומנטים, סיפורי חיים, מכתבים, יומנים ובלוגים( במרחב התרבות הארץ ישראלי והישראלי, בעברית -