קול קורא - זכרונות ארץ ישראל סדנת מחקר – -יום ב' 21.1.2019 , טו בשבט תשע"ט

אוקטובר 28, 2018
"שלא כספרי זכרונות סתם ספרי הזכרונות של בוני ארץ ישראל. העניין שברוב ספרי הזכרונות הוא שבהם - - - -
מסופר על דברים שעברו ואינם עוד, ואילו בספרי הזכרונות של ארץ ישראל אף על פי שמסופר בהם על העבר הרי - - - -
יש בהם גם משום עדות על ההווה" )אברהם יערי(.
האנתולוגיה הגדולה שכינס אברהם יערי, "זכרונות ארץ ישראל" היא ציון דרך בתולדות כתיבת החיים העברית - -
בארץ ישראל ומחקרה. בסדנה זו היא תשמש נקודת מוצא לדיון בכתבי חיים )אוטוביוגרפיה, זכרונות, - -
אגודוקומנטים, סיפורי חיים, מכתבים, יומנים ובלוגים( במרחב התרבות הארץ ישראלי והישראלי, בעברית -
ובשפות אחרות. מאז הופיעו כרכיו של יערי צמחו והתפתחו כתבי החיים הישראלים. הכתיבה האוטוביוגרפית -
העברית פורחת ומעוררת עניין בקהלים שונים.
חוקרות וחוקרים מוזמנים להגיש הצעות להרצאות שיעסקו בהיבטים שונים של כתבי חיים במרחב התרבות -
הארץ ישראלי והישראלי. בין השאר מוזמנות הרצאות בנושאים שלהלן ובנושאים קרובים להם: -
התיישבות יהודית בארץ ישראל בכתבי חיים עבריים -
אוטוביוגרפיה כסוגה וכשיח
היבטים מושגיים ותיאורטיים של אוטוביוגרפיה וכתבי חיים -
צליינות ואוטוביוגרפיה על אודות ישראל -
הגירה, פליטות ואוטוביוגרפיה בישראל )בשפות שונות(
מרכז ושוליים באוטוביוגרפיה הישראלית
מגדר ואוטוביוגרפיה
אוטוביוגרפיה, אתניות ולאומיות
כתבי חיים במרחב התרבות הישראלי העכשווי )בשפות שונות(
שפה וסוגה: אוטוביוגרפיות וכתבי חיים בלשונות שונות במרחב התרבות הישראלי
אנו מבקשים הרצאות שידונו במחקר מתהווה שטרם פורסם או הובא לדפוס. הדיונים יהיו פתוחים בפני
משתתפי הסדנה בלבד, וכך יתאפשר שיח מעמיק. המשתתפים יתבקשו לשתף את חברי הסדנה עד ראשית ינואר
2019 בטקסט ראשוני מרכזי למחקרם בו נדון במשותף. לכל משתתף תוקדש כשעה שתתחלק באופן שווה בין
ההרצאה לבין הדיון. כל משתתף/ת ת/יתבקש להוביל את הדיון בהרצאה אחת )להוציא שלה/ו(. דוקטורנטיות/ים
בשלב ב' מתקדם מוזמנים/ות להגיש הצעות.
הסדנה תתקיים בין השעות 9:00-4:00 . הגשת הצעה כרוכה בהשתתפות מלאה בכל המושבים.
הצעות יש לשלוח עד לתאריך 30.10.2018 , כ"א בחשוון תשע"ט, לד"ר תמר הס tamar.hess@mail.huji.ac.i